Impuls Reality Prostějov - Znalecké posudky

O nás Nemovitosti Poptávka Financování Realitní služby Znalecké posudky Kontakt
Změna adresy

Vyhledávání

Typ nabídky

Typ nemovitosti

LokalitaRychlý kontakt

+420 773 542 542

Čechovice

Prodej nových domů 4+kk v Čechovicích, Prostějov

Cena: 6 070 000 Kč

Prostějov
3+1

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Okružní

Cena: 1 450 000 Kč

Prostějov

Prodej restaurace v centru města Prostějov

Cena: 1 990 000 Kč

Prostějov
3+1

Prodej bytu 3+1, ul. Jana Zrzavého, Prostějov

Cena: 2 290 000 Kč

Výšovice

Prodej rodinného domu - Výšovice

Cena: 100 000 Kč

Olomouc
2+kk

Prodej bytu 2+kk, Olomouc ul. Družební

Cena: 2 490 000 Kč

Prostějov
2+1

Prodej bytu 2+1 - ul. Kotěrova, Prostějov

Cena: 1 690 000 Kč

Prostějov
3+1

Prodej bytu 3+1

Cena: 2 875 000 Kč

Čechovice

Prodej pozemku Záhoří

Cena: 390 000 Kč


Prodej rodinného domu 4+1, Čechovice

Cena: 3 900 000 Kč

Impuls Reality Prostějov - Znalecké posudky

Znalecká kancelář

Společnost Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. - znalecký ústav, je pro Vás připravena vypracovat znalecké posudky dle zákona č. 151/1997 Sb, o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek Ministerstva financí.

Provádíme znalecké posudky a odhady všech typů nemovitostí od obytných domů, bytů až po specifické nemovitosti jimiž jsou například lesní porosty, vodní nádrže, speciální průmyslové stavby atd.


Nemovitosti

 • obytné stavby (rodinné domy, bytové domy, rekreační domky a chalupy, rekreační a zahrádkářské chaty)
 • byty a nebytové prostory v budovách a halách
 • průmyslové stavby (budovy a haly pro průmysl, energetiku a vodní hospodářství)
 • zemědělské stavby (budovy a haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů, pro skladování a úpravu produktů)
 • dopravní stavby (budovy a haly pro garážování, opravy, údržbu a servis vozidel)
 • občanské stavby (administrativní budovy, hotely, budovy pro zdravotnictví a sociální péči, komunální služby, pro výuku, sport a tělovýchovu, pro obchod a stravování, ubytování a rekreaci)
 • inženýrské stavby
 • speciální průmyslové stavby
 • pozemky (včetně zemědělských a lesních)
 • trvalé porosty
 • lesní porosty
 • rybníky a vodní nádrže


K jakým účelům potřebuji znalecký posudek?

 • při daňové povinnosti z prodeje a koupě nemovitosti; tedy s kupní smlouvou se zpracovává znalecký posudek (odhad) pro potřebu Finančního úřadu a ke stanovení výše daně z převodu nemovitosti. Zde se posuzuje výše ceny nemovitosti podle kupní smlouvy a podle ceny z posudku zpracovaného podle vyhlášky MF ČR. Daň z převodu nemovitostí je vypočtena z ceny, která je z těchto dvou cen vyšší.
 • při darování; tedy s darovací smlouvou se zpracovává znalecký posudek (odhad) podle vyhlášky MF ČR pro stanovení ceny darované nemovitosti a pro potřebu finančního úřadu ke stanovení výše daně darovací.
 • při dědickém řízení; znalecký posudek vyžaduje soudní komisař, který dědictví vyřizuje z pověření Okresního soudu. U dědického řízení se provádí ocenění dle vyhlášky MF ČR a stanovuje se návrh ceny obvyklé, která vychází z porovnání s jinými prodanými nemovitostmi. Návrh ceny obvyklé se zpracovává pro účely přiměřeného vypořádání dědiců v rámci dědického řízení. Stav nemovitosti a použitá vyhláška MF ČR musí být respektovány k datu úmrtí. Znalecké posudky v tomto případě opatřují dědicové. Ve sporných případech bývá znalec přibrán soudem.
 • při rozvodovém řízení; vypořádání společného jmění manželů (vlastníky nemovitosti jsou oba manželé). Pokud se manželé na vypořádání nedohodnou, provede vypořádání soud na návrh některého z manželů. Vypořádání provádí soud jedním ze tří způsobů:

  - reálné rozdělení podle výše podílů
  - přikázání nemovitosti jednomu nebo více spoluvlastníkům
  - prodejem a rozdělením výtěžku podle výše podílů

Pro koho potřebuji znalecký posudek?

Znalecké posudky jsou určeny pro potřeby fyzických a právnických osob při jednání se:

 • soudy všech stupňů
 • finančními úřady
 • obecními úřady a úřady krajské samosprávy
 • advokáty a advokátními kancelářemi
 • notáři
 • exekutory
 • správci konkursních podstat a likvidátory
 • obchodníky s cennými papíry
 • dražebníky

Co je to ocenění či odhad? 

 • Ocenění neboli odhad je vyjádřením ceny obvyklé. Cenou obvyklou ve smyslu zákona se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 
 • Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

K jakému účelu slouží odhad či ocenění? 

 • koupě a prodej majetku
 • nepeněžité vklady do obchodních společností
 • vypořádání podílu společníků při likvidaci či dělení firmy
 • změny vlastnictví (dědictví, darování, rozvod manželů, převod majetku, atd.)
 • ocenění pro potřeby bankovních domů (úvěry, hypotéky, půjčky)
 • oceňování při exekuci
 • oceňování pro dražby
 • oceňování pro správce konkurzní podstaty
 • zástavy movitého majetku
 • oceňování pro leasingové společnosti, zpětný leasing

Proč potřebuji ocenění či odhad? 

Obecně se dá řící, že vždy pokud se při běžném osobním životě, či obchodním styku nejsem schopen se svým obchodním partnerem dohodnout na hodnotě (ceně) za vykonanou práci, cenu prodávaného majetku.

Jedná se o dokumenty, které slouží k zjištění hodnoty oceňovaného majetku. Náležitosti jsou upraveny zákonem č. 36/1967 Sb. vyhláškou č. 37/1967 Sb. a Znaleckým standardem, vydaným Vysokým učením technickým v Brně - Ústavem soudního inženýrství. Závěry v nich učiněné jsou identické jako u znaleckých posudků.

Koupím Prodám